NF ALPHA GOLD NO.66. แล้วเสร็จเมื่อ ม.ค. 2561

การออกแบบเรืออย่างพิถีพิถัน เทคโนโลยีการสร้างเรือที่เชื่อถือได้

NF ALPHA GOLD NO.66. แล้วเสร็จเมื่อ ม.ค. 2561

2018/01/01 SSF

เรือลองไลน์ทูน่าอุณหภูมิต่ำพิเศษ 300 ตัน "NF ALPHA GOLD NO.666" มันเป็นของ GOLDEN JOHN NEPTUNE FISHERY LTD. เรือแล้วเสร็จในม.ค. 2561

แกลลอรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์