NF ALPHA GOLD เบอร์ 6 แล้วเสร็จเมื่อ ต.ค. 2560

การออกแบบเรืออย่างพิถีพิถัน เทคโนโลยีการสร้างเรือที่เชื่อถือได้

NF ALPHA GOLD เบอร์ 6 แล้วเสร็จเมื่อ ต.ค. 2560

2017/12/01 SSF

เรือลองไลน์ทูน่าอุณหภูมิต่ำพิเศษ 300 ตัน "NF ALPHA GOLD NO.666" มันเป็นของ GOLDEN SUN NEPTUNE FISHERY LTD. เรือแล้วเสร็จในต.ค. 2560

แกลลอรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์